Πολιτική Απορρήτου

1) ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Για την εγγραφή του χρήστη στις υπηρεσίες του www.makeupcloset.gr όπου και εφ’ όσον απαιτείται, ο χρήστης συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από το www.makeupcloset.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει το www.makeupcloset.gr, θα παραλάβει επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που ο ίδιος θα έχει ορίσει. Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account) και ευθύνονται αποκλειστικά για την σωστή χρήση του λογαριασμού τους, ενώ η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν του παρόντες όρους.
Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στο www.makeupcloset.gr είναι εμπιστευτικές και το www.makeupcloset.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:
Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.    
Η www.makeupcloset.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους σε τρίτους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
Οι χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και για οποιαδήποτε γενόμενη ή πιθανή παραβίαση ασφάλειας.


2)ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η διαχείριση από το www.makeupcloset.gr και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, διέπονται από την σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους παρόντες όρους.
Κατά την επίσκεψη και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και εν όψει των υπηρεσιών παροχής που προσφέρει το www.makeupcloset.gr μέσω αυτού, μπορεί να ζητηθεί από τον χρήστη/επισκέπτη η δήλωση στοιχείων που τον αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται από χρήστες/επισκέπτες οπουδήποτε στις ιστοσελίδες και τις υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και εκτέλεση της εκάστοτε συναλλακτικής σχέσης και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους χωρίς να τηρηθούν οι εφαρμοστέοι νόμοι. Προσωπικά δεδομένα χρηστών/ επισκεπτών που ζητούνται από το www.makeupcloset.gr προορίζονται σε πληροφορίες απαραίτητες για την λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος και την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού, με σκοπό την βέλτιστη εξυπηρέτησή τους, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του ν.2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του ν. 3471/2006 που αφορά την προστασία δεδομένων στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.
Το www.makeupcloset.gr μπορεί να συλλέγει, αποθηκεύει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών/ επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, μόνον άν τα ως άνω δεδομένα παρέχονται από τους ενδιαφερόμενος οικιοθελώς, για τους εξής σκοπούς:
•    Για την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου (πχ αγορά προϊόντων, πληροφόρηση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κλπ)
•    Για την διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ της εταιρείας και των χρηστών/επισκεπτών.
•    Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών
•    Για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και για προσφορές ή τυχόν διαγωνισμούς, μετά από συγκατάθεσή τους.

Εάν ο χρήστης/επισκέπτης γνωστοποιεί αυτοβούλως ο ίδιος τα προσωπικά του δεδομένα μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου απευθείας σε τρίτους, εναπόκειται στον ίδιο να προβεί σε έρευνα των όρων προστασίας των δεδομένων αυτών από τους εν λόγω τρίτους. Ο χρήστης/ επισκέπτης αποδέχεται ότι το www.makeupcloset.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για  τέτοιες γνωστοποιήσεις και για τη  επακόλουθη χρήση των εν λόγω δεδομένων από άλλα πρόσωπα. Ομοίως, το www.makeupcloset.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν γνωστοποίηση από χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του ενδιαφερομένου φορέα των δεδομένων.
Κάθε χρήστης/επισκέπτης εγγυάται την ακρίβεια και γνησιότητα των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν και που υποβάλλει στο www.makeupcloset.gr. Το www.makeupcloset.gr αντιτίθεται στην συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων προσώπων καθώς η χρήση του επιτρέπεται αποκλειστικά από ενήλικα άτομα.
Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 

Η www.makeupcloset.gr συμμορφούμενη με τις σχετικές διατάξεις του υπ΄ αρ. Ε.Ε. 679/2016 Γενικού Κανονισμού σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τη σχετική με αυτόν ελληνική νομοθεσία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς θεωρεί ότι η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των μελών/πελατών/συνεργατών της (ακόμα και υποψήφιων μελών/πελατών/συνεργατών) αποτελεί σημαντικό και αναπόσπαστο τμήμα της διαχείρισης των εισαχθέντων, στην ηλεκτρονική της σελίδα, πληροφοριών. Για τον λόγο αυτό, λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι απόλυτα ασφαλή και προστατευμένα από απώλεια, λανθασμένο χειρισμό, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη.

Πριν την εγγραφή σας ως μέλος στο παρόν site ή την δημιουργία on line λογαριασμού σας ή πριν την εγγραφή σας στο site ως συνεργάτη μας, παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τα κατωτέρω, προκειμένου να μάθετε περισσότερα, σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες/ προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε καθώς και για τα δικαιώματά σας.

Η www.makeupcloset.gr είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο της εγγραφής σας ως μέλος στο παρόν site ή της δημιουργίας on line λογαριασμού σας ή της εγγραφής σας στο site ως συνεργάτη μας. Ειδικότερα, κατόπιν της εγγραφής σας ως μέλους ή δημιουργίας λογαριασμού σας ή της εγγραφής σας στο site ως συνεργάτη μας, η www.makeupcloset.gr θα προβεί σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων σας, με σκοπό την παροχή των προϊόντων και υπηρεσιών που αιτείσθε από την Ιστοσελίδα μας ή την προώθηση της παροχής των υπηρεσιών σας σε μέλη του site μας. Στο πλαίσιο αυτό θα επεξεργασθεί και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα, τα οποία θα μας γνωστοποιήσετε στο μέλλον είτε προφορικά είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, έγγραφο ή ηλεκτρονικό.

Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους, προκειμένου να είστε πλήρως ενημερωμένοι για τον τρόπο που συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε, διαβιβάζουμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες/προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε.

 

Τρόπος συλλογής πληροφοριών:

 Η www.makeupcloset.gr συλλέγει πληροφορίες που παρέχετε απευθείας όταν χρησιμοποιείτε το Site, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας ή εγγράφεσθε ως συνεργάτες μας.

Τέτοιες περιπτώσεις είναι:

·         Δημιουργείτε έναν online λογαριασμό

·         Πραγματοποιείτε αγορές μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος

·         Μας καλείτε στο τηλέφωνο

·         Εγγράφεστε για να λαμβάνετε μηνύματα / e-mails

·         Συμμετέχετε σε κλήρωση, διαγωνισμό ή προσφορές

·         Επικοινωνείτε μαζί μας χρησιμοποιώντας κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης

·         Εγγράφεσθε στο site μας ως συνεργάτης μας για να προωθείται η παροχή των υπηρεσιών σας.

·         Επικοινωνείτε μαζί μας με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

 

Οι κατηγορίες των πληροφοριών που συλλέγουμε περιλαμβάνουν:

·         Στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας (όπως όνομα και επώνυμο, μέθοδοι επικοινωνίας) που απαιτούνται για την αναγνώρισή σας όταν χρησιμοποιείτε κάποια από τις υπηρεσίες μας (π.χ. δημιουργία online λογαριασμού).

·         Στοιχεία συναλλαγής που απαιτούνται για την επεξεργασία της παραγγελίας σας (επιλεγμένα στοιχεία, διεύθυνση παράδοσης και χρέωσης, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τρόπος πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της κάρτας πληρωμής (χρεωστικής, πιστωτικής) και της ημερομηνίας λήξης της, καθώς επίσης και το όνομα του κατόχου της κάρτας πληρωμής).

·         Ιστορικά δεδομένα σχετικά με τις ηλεκτρονικές παραγγελίες σας (διατηρούμε ιστορικό συναλλαγών και τόπων αγοράς, ομοίως, όταν αγοράζετε ή επιστρέφετε ένα προϊόν, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη συναλλαγή, όπως π.χ. πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την ημερομηνία και τον τόπο αγοράς ή επιστροφής).

·         Στοιχεία σας ως επαγγελματία όσον αφορά τους συνεργάτες μας (π.χ. πτυχία ή βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων, ηλικία, φύλο, ονοματεπώνυμο, είδος παροχής υπηρεσιών, εργασιακή εμπειρία).

 

Πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω συνεργατών και άλλων πηγών:

·         Δεδομένα που μοιράζονται μέσω κοινωνικών δικτύων: Πρόκειται για πληροφορίες που έχουν κοινοποιηθεί σε εμάς μέσω κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιήσατε από το Site μας. Ειδικότερα, όταν μοιράζεστε την εμπειρία σας με τη www.makeupcloset.gr με άλλους πελάτες, χρησιμοποιείτε ένα κοινωνικό δίκτυο και μοιράζεστε πληροφορίες σχετικές με εσάς, με το κοινωνικό δίκτυο και με εμάς. Αυτές οι επικοινωνίες διέπονται από τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων των κοινωνικών δικτύων στα οποία σας κατευθύνουμε.

 

Χρήση των πληροφοριών που συλλέγουμε:

Οι συλλογές προσωπικών δεδομένων, πραγματοποιούνται στα πλαίσια παροχής των υπηρεσιών μας και των προϊόντων μας, προς εκτέλεση των παραγγελιών σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και, ως προς τους συνεργάτες μας, προς προώθηση της παροχής των υπηρεσιών σας.

Πιο συγκεκριμένα:

·         Παροχή των προϊόντων και των υπηρεσιών που ζητήσατε ηλεκτρονικά, διεκπεραίωση συναλλαγών και χρεώσεων, εξασφάλιση αποστολής, συμπεριλαμβανομένης διαχείρισης συμβάντων πληρωμών και online απάτης.

·         Διαχείριση του online λογαριασμού σας

·         Οποιαδήποτε άλλη τρέχουσα ή μελλοντική υπηρεσία που σχετίζεται με τις Υπηρεσίες και αναφέρεται στους διάφορους όρους χρήσης.

·         Ως προς τους συνεργάτες μας, προώθηση της παροχής των υπηρεσιών σας δια μέσω της Ιστοσελίδας μας

 

Χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων στο αρχείο μας:

Η www.makeupcloset.gr θα τηρεί και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένοι ως πελάτες ή ως συνεργάτες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και στην Ιστοσελίδα μας, τόσο σε έγχαρτη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας ή παύσει η συνεργασία μας, θα τηρούμε τα δεδομένα σας για όσο χρόνο απαιτείται μέχρι να επέλθει η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (π.χ. φορολογική νομοθεσία).

Επίσης, διατηρούμε ορισμένα δεδομένα μετά τη διαγραφή του λογαριασμού σας ή μετά την παύση της συνεργασίας μας για χρονικό διάστημα ενός έτους, όταν η διατήρηση αυτή επιτρέπεται από το νόμο ή όταν απαιτείται για τη διαχείριση διαφορών και αιτημάτων.

 

Σε ποιους γνωστοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα:

Ως μέρος της χρήσης των Υπηρεσιών, ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς αποστέλλονται στους συνεργάτες μας και στους επεξεργαστές δεδομένων που διαχειρίζονται την Ιστοσελίδα και παρέχουν συναφείς υπηρεσίες που απαιτούνται για την εκτέλεση της υπηρεσίας τους. Με αυτόν τον τρόπο, τα δεδομένα πληρωμής αποστέλλονται στους παρόχους πληρωμών και στα τραπεζικά ιδρύματα για να πραγματοποιούν συναλλαγές που σχετίζονται με τις συνδρομές σας και τη διαχείριση καρτών Επιβράβευσης και εμπορικών συναλλαγών.

Τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να γνωστοποιηθούν σε εξουσιοδοτημένους τρίτους, προς ικανοποίηση των απαιτήσεων μας κατά την συναλλακτική μας σχέση, προς επίλυση διαφορών και προς διεκδίκηση μη καταβληθέντων ποσών προς την εταιρεία μας.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι συνεργαζόμενοι με εμάς οφείλουν να ενεργούν μόνο κατ΄ εντολή μας και να έχουν εξουσιοδοτηθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό, καθώς δεσμεύονται πλήρως από το απόρρητο και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην νομοθεσία σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων.

Επίσης, όπως προβλέπεται στην νομοθεσία, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε δικαστικές, δημόσιες και ανεξάρτητες αρχές, όπως ενδεικτικά η «Γενική Γραμματεία Καταναλωτή» του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή», αρμόδια Υπουργεία, Νομαρχίες, Τελωνεία, Δ.Ο.Υ., Σ.Δ.Ο.Ε., Αστυνομικά Τμήματα, Εισαγγελικές Αρχές, ανεξάρτητες ελεγκτικές εταιρείες κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους, εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την προάσπιση νομίμων δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας.

Όταν χρησιμοποιείτε τα εικονίδια κοινωνικών δικτύων, τα δεδομένα σχετικά με την ταυτότητά σας μεταδίδονται αυτόματα σε αυτά τα κοινωνικά δίκτυα.

 

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων:

 Η www.makeupcloset.gr δεσμεύεται να διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα ενημερωμένα και ακριβή, να τα αποθηκεύει και να τα διαγράφει με ασφάλεια, να μην συλλέγει και να μην διατηρεί δεδομένα που δεν είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών της προς εσάς, να προστατεύει τα δεδομένα σας από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και γενικά να εξασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.

 

Μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Κατ΄ αρχήν διατηρούμε τα δεδομένα σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, είναι πιθανό τα δεδομένα που συλλέγουμε όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες μας κάποια στιγμή να χρειασθεί να μεταφερθούν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες των οποίων η νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων διαφέρει από εκείνη που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη χώρα διαμονής σας.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όσον αφορά τα δεδομένα που τυχόν θα κοινοποιηθούν σε μελλοντικούς παρόχους υπηρεσιών μας ή συνεργάτες μας που θα βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αν παραστεί τέτοια περίπτωση, η www.makeupcloset.gr δεσμεύεται ότι η τρίτη χώρα στην οποία θα διαβιβαστούν τα δεδομένα είτε θα διασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων δυνάμει απόφασης της αρμόδιας Επιτροπής είτε θα υπάρχουν οι κατάλληλες εγγυήσεις προστασίας των δεδομένων και από τον/ους αποδέκτη/ες των δεδομένων των τρίτων χωρών δια ρητρών προστασίας των δεδομένων είτε τυποποιημένων μέσω εποπτικών αρχών είτε συμβατικών μεταξύ www.makeupcloset.gr και αποδέκτη/ων των δεδομένων. Αν δεν ισχύουν τα παραπάνω, διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε χώρα εκτός Ε.Ε. μπορεί να λάβει χώρα μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας, έχοντας πρώτα ενημερωθεί για τους κινδύνους ή αν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ εσάς και του υπευθύνου επεξεργασίας ή για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων τα οποία λαμβάνονται κατόπιν αιτήματός σας ή αν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης η οποία συνήφθη προς όφελός σας μεταξύ του υπευθύνου επεξεργασίας και άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή αν η διαβίβαση είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, την άσκηση ή την υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή εάν η διαβίβαση δεν είναι επαναλαμβανόμενη, αφορά μόνο περιορισμένο αριθμό υποκειμένων των δεδομένων, είναι απαραίτητη για τους σκοπούς επιτακτικών έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας των οποίων δεν υπερισχύουν τα συμφέροντα ή τα δικαιώματα και οι ελευθερίες σας ως υποκειμένου των δεδομένων και η www.makeupcloset.gr έχει εκτιμήσει όλες τις περιστάσεις που σχετίζονται με τη διαβίβαση των δεδομένων και έχει παράσχει, βάσει της εν λόγω εκτίμησης, τις δέουσες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχοντας επιπροσθέτως ενημερώσει την αρμόδια εποπτική αρχή για τη διαβίβαση.

 

Δυνατότητα διαγραφής σας από το Ενημερωτικό Δελτίο:

Μπορείτε να συμμετέχετε στους καταλόγους αλληλογραφίας μας και να συμφωνήσετε να λάβετε πληροφορίες μάρκετινγκ και προώθησης από εμάς.

Αν έχετε λογαριασμό στην Ιστοσελίδα μας, μπορείτε να τροποποιήσετε την συνδρομή σας στα ενημερωτικά δελτία μας ανά πάσα στιγμή και να διαγραφείτε κάνοντας κλικ στο αντίστοιχο κουτί.

 

Ως προς τους συνεργάτες μας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγραφείτε από την ανάρτησή σας ως συνεργάτες μας στην Ιστοσελίδα μας ή να τροποποιήσετε να δημοσιοποιημένα στην Ιστοσελίδα μας δεδομένα σας ή να τα περιορίσετε, επιλέγοντας να εμφανίζονται λιγότερα ή περισσότερα ή διαφορετικά δεδομένα για εσάς. 

 

Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα:

Αν έχετε εγγραφεί ως πελάτης στην Ιστοσελίδα μας, έχετε άμεση πρόσβαση στα δεδομένα που περιέχονται στον λογαριασμό σας στο διαδίκτυο και στο ιστορικό συναλλαγών σας.

Αν έχετε εγγραφεί ως συνεργάτης στην Ιστοσελίδα μας, έχετε άμεση πρόσβαση στα δημοσιοποιημένα στην Ιστοσελίδα μας δεδομένα σας.

Και στις δύο ως άνω περιπτώσεις, η πρόσβαση αυτή σας επιτρέπει επίσης να διορθώνετε, να αλλάζετε ή να διαγράφετε τα στοιχεία ταυτότητας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Εάν διαγράψετε τα δεδομένα σας, δεν θα απολαμβάνετε πλέον τις Υπηρεσίες που σχετίζονται με τον ηλεκτρονικό σας λογαριασμό ή δεν θα προωθείται η παροχή των υπηρεσιών σας ως συνεργατών μας μέσω της Ιστοσελίδας μας.

Επίσης, έχετε το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα εξασφάλισης της ανθρώπινης παρέμβασης σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες. Ειδικά ως προς το τελευταίο δικαίωμα, μπορείτε, μέσω της Ιστοσελίδας μας, να επεμβαίνετε στα προσωπικά δεδομένα σας τα οποία μας έχετε παράσχει, να διαγράφετε κάποια από αυτά ή όλα, να τα επικαιροποιείτε, να τα διορθώνετε, να ανακαλείτε την συναίνεσή σας στην συλλογή, επεξεργασία τους κλπ εν όλω ή εν μέρει.

 

Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων:

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων ή την συμπλήρωση των ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων και να περιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο τυγχάνουν επεξεργασίας τα δεδομένα σας. Ανάλογα με τον τύπο επεξεργασίας, μπορείτε επίσης να ζητήσετε να συμπληρωθούν τα προσωπικά δεδομένα σας που έχουμε στην κατοχή μας.

 

Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων («δικαίωμα στη λήθη»):

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον:

·         Πιστεύετε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας δεν είναι πλέον απαραίτητη, δεδομένης της χρήσης της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών μας ή ότι οι σκοποί που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική ή η διατήρησή της είναι αντίθετοι με το νόμο.

·         Διαφωνείτε με την εφεξής επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

·         Διαφωνείτε με την εφεξής επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

·         Εναλλακτικά, εντός των ορίων του νόμου, μπορείτε να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Λάβετε υπόψη ότι, παρά το δικαίωμά σας για διαγραφή ή περιορισμό, ενδέχεται να διατηρήσουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς, όταν απαιτείται από το νόμο ή όταν έχουμε νόμιμο λόγο για να το πράξουμε, για παράδειγμα, για να αποδείξουμε την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας στο δικαστήριο (για παράδειγμα, αυτό συμβαίνει εάν παραβιάσετε τους Γενικούς Όρους Χρήσης ή Πώλησης ή Παροχής Υπηρεσιών) ή όταν η άσκηση του δικαιώματος αυτού παραβιάζει το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης και ενημέρωσης ή για φορολογικούς λόγους.

 

Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών δεδομένων σας

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας

 

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιοδήποτε ερώτημα και/ή παράπονο που αφορά προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων της Ιστοσελίδας μας: i) με αποστολή email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@makeupcloset.gr, με θένα GDPR και ii) με αποστολή σχετικής επιστολής, με την ένδειξη GDPR στην ταχυδρομική διεύθυνση Ασπασίας 108 Χολαργός. Επιπλέον, για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την διαδικασία υποβολής, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2114189891.

Εφόσον ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, η www.makeupcloset.gr θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.  

Επίσης, επισημαίνουμε ότι μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, σας δηλώνουμε ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας όπως και η άσκηση του δικαιώματος εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας, αναγκαστικά θα έχει ως αποτέλεσμα την διαγραφή σας από την λίστα πελατών μας ή συνεργατών μας και από την Ιστοσελίδα μας, δεδομένου ότι η συνεργασία μας δεν θα δύναται λειτουργήσει χωρίς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ως πελατών μας ή συνεργατών μας.

Τέλος, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: α) στην ιστοσελίδα www.dpa.gr, β) στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Κηφισίας 1-2, τ.κ. 11523, Αθήνα, γ) τηλεφωνικά στο 210-6475600 ή με fax στο 210-6475628 και δ) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση contact@dpa.gr

 

Εν όψει όλων των ανωτέρω, εφόσον διαβάσατε προσεκτικά τους ως άνω όρους και εφόσον συναινείτε, παρακαλούμε πολύ διαβάστε προσεκτικά και την κάτωθι δήλωση και εφόσον συναινείτε, παρακαλούμε πολύ δηλώστε την συναίνεσή σας μέσω επιλογής του αντίστοιχου εικονιδίου:

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ:

 

Δηλώνω ότι :

 

-          ενημερώθηκα ρητώς για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιεί η www.makeupcloset.gr

-          έλαβα γνώση για τα δικαιώματα που έχω και διατηρώ ως υποκείμενο των δεδομένων μου

-          αναγνωρίζω ότι η επεξεργασία των δεδομένων μου είναι απολύτως αναγκαία για την λήψη προϊόντων και υπηρεσιών από την εν λόγω Ιστοσελίδα ή για την συνεργασία μου με την εν λόγω Ιστοσελίδα και ότι η τυχόν ανάκλησή της στο μέλλον θα δίνει το δικαίωμα στην www.makeupcloset.gr να σταματήσει την συνεργασία μαζί μου

-          παρέχω την ρητή συγκατάθεσή μου στην www.makeupcloset.gr για την επεξεργασία των δεδομένων μου

-          ενημερώθηκα ρητώς ότι, υπό την προϋπόθεση της κατωτέρω ρητής συναινέσεώς μου, η www.makeupcloset.gr θα συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα μου για την διενέργεια στοχευμένων δραστηριοτήτων marketing ή εμπορικής προώθησης προϊόντων της ή για σκοπούς έρευνας σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των πωλούμενων προϊόντων εκ μέρους της

-          για την επίτευξη του ως άνω σκοπού ενδέχεται να διαβιβασθούν δεδομένα μου σε συνεργαζόμενες εταιρείες ερευνών και προωθητικών προϊόντων

-          στο πλαίσιο της ίδιας επεξεργασίας, ενημερώθηκα για το δικαίωμά μου να εναντιωθώ ανά πάσα στιγμή σε αυτήν μέσω αποστολής σχετικού αιτήματος όπως ορίσθηκε ανωτέρω

 

                        ΣΥΝΑΙΝΩ                                                              ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ


3)COOKIES

Στο www.makeupcloset.gr χρησιμοποιούνται cookies, προκειμένου η εταιρεία να έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει τον κάθε χρήστη και να είναι σε θέση να του προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες. Tα cookies είναι αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη χωρίς βέβαια να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή του. Τα cookies διευκολύνουν την πρόσβαση του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, για στατιστικούς λόγους, στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται για marketing. Ο χρήστης με τις κατάλληλες ρυθμίσεις μπορεί να περιορίσει τη χρήση των cookies. Σε αυτήν την περίπτωση βέβαια ο χρήστης δεν θα έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν cookies.

4)ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
 
Ο χρήστης/ επισκέπτης του παρόντος δικτυακού τόπου έχει την δυνατότητα, εάν το επιθυμεί, να ζητά να πληροφορείται για νεά προϊόντα που διαθέτει το www.makeupcloset.gr, όπως και για άλλες προσφορές, με την αποστολή διαφημιστικών- ενημερωτικών μηνυμάτων, μέσω τηλεφώνου, e-mail, η με το ταχυδρομείο. Ο χρήστης/ επισκέπτης επίσης μπορεί να ζητήσει τη διακοπή λήψης τέτοιων μηνυμάτων εφόσον δεν το επιθυμεί.

5) ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις αγορές και τις παραγγελίες των αγαπημένων σας προϊόντων με τους εξής τρόπους:
1.    Παραγγελία μέσα από το eshop μας στο www.makeupcloset.gr
o    Βρείτε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν μέσω των μηχανισμών αναζήτησης ή από τις διάφορες θεματικές σελίδες (π.χ. blog). Πατήστε τον σύνδεσμο (καλάθι) που βρίσκεται μαρκαρισμένο κάτω από το προϊόν που σας ενδιαφέρει και αυτό θα μπει στο ηλεκτρονικό « καλάθι αγορών» σας.
o     Όταν τελειώσετε τις επιλογές σας πατήστε στο σύνδεσμο (Καλάθι Αγορών) όπου θα σας ζητηθεί να ορίσετε τρόπο πληρωμής και αποστολής.
2.    Τηλεφωνική Παραγγελία  2114189891.

Διαλέξτε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν και καταγράψτε τα ή βάλτε τα στη «λίστα επιθυμιών»
Κατόπιν καλέστε μας καθημερινά  10:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. και δώστε μας την παραγγελίας σας